Giỏ hàng
Trần Trúc Quỳnh (QUYNH TRAN)

Trần Trúc Quỳnh (QUYNH TRAN)

Giáo viên Pilates

Giáo viên Pilates được đào tạo và cấp chứng nhận quốc tế bởi:

  • PILATES REFORMER - STOTT PILATES
  • PILATES CADILLAC, CHAIR & BARRELS - STOTT PILATES
  • PILATES BẦU/ PRENATAL PILATES - STOTT PILATES
  • PILATES MAT - BODY & FLOW